Vedtægter for

Tange Sø Whisky og Øl Laug

 § 1 NAVN

Laugets navn er ”Tange Sø Whisky og Øl Laug” (forkortet: TAWØL).

§2 FORMÅL

Laugets formål er at fremme kendskabet til og nydelsen af whisky og øl af god kvalitet. Lauget skal desuden fremme interessen for fremstilling af godt håndbrygget øl. Sidst, men ikke mindst, har lauget til formål at skabe rammer for et godt og muntert socialt samvær mellem laugets medlemmer.  

§ 3 AKTIVITETER

Til opfyldelse af laugets formål arrangerer lauget smagsaftener, studieture/-rejser, ture til whisky- og øl-messer og andre aktiviteter vedrørende oplevelse af god whisky og godt øl. Som udgangspunkt arrangerer lauget mindst én aktivitet i kvartalet, idet bestyrelsen på laugets årsmøde fremlægger et forslag til aktivitetsplan for det kommende år.
Det bemærkes at der til TAWØL's arrangementer altid nydes øl og whisky hvor afgiften er betalt.

§ 4 ØKONOMI

Lauget drives så ubureaukratisk som overhovedet muligt. Til dækning af laugets faste lave driftsomkostninger indbetaler medlemmerne et årligt kontingent på 200 kr., idet kontingent følger kalenderåret. Der opkræves desuden deltagerbetaling for hver enkelt af laugets arrangementer.

§ 5 LAUGETS ÅRSMØDE

Tange Sø Whisky og Øl Laug holder årsmøde hvert år i januar eller februar måned. Årsmødet afholdes altid i forbindelse med et efterfølgende smagsarrangement og gøres derfor så kort som muligt.

Årsmødet afvikles efter følgende dagsorden:

1.     Velkomst og skål v/ oldermanden.

2.     Valg af dirigent.

3.     Oldermanden aflægger en kort beretning og fremlægger herunder plan for aktiviteter i det kommende år.

4.     Finansforvalteren fremlægger regnskab til godkendelse.

5.     Valg af bestyrelse samt 3 bestyrelsessuppleanter.

6.     Valg af 2 revisorer samt en revisorsuppleant.

7.     Udpegning af medlemmer til Øludvalg og Whiskyudvalg.

8.     Eventuelt

 § 6 BESTYRELSEN

Bestyrelsen for Tange Sø Whisky og Øl Laug vælges på årsmødet og skal bestå af minimum 6 personer. Den er sammensat således:

                    - Oldermand

                   
- Viceoldermand

                     - Finansforvalter
                   
                    - Formand for whiskyudvalg

                    - Formand for øludvalget

                   
- Formand for Ans Bryghus / håndbryggerudvalg

                    - Formand for festudvalg

Alle poster er på valg hvert år, idet alle poster besættes ved valg direkte på årsmødet. Desuden vælges to bestyrelsessuppleanter på årsmødet.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og ansvarsfordeling. Herunder nedsættelse af whiskyudvalg, øludvalg og håndbryggerudvalg samt regler for udvalgenes arbejde.

Bestyrelsesmøder afholdes forud for hvert arrangement og i øvrigt efter oldermandens bestemmelse.

Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er oldermandens stemme udslagsgivende.

§7 REGNSKAB

Laugets regnskab følger kalenderåret. Regnskabet revideres inden årsmødet af de 2 valgte revisorer.

§8 NEDLÆGGELSE

Beslutning om nedlæggelse af lauget kan kun ske såfremt mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for det på et årsmøde. I tilfælde af nedlæggelse skal laugets overskydende kapital drikkes og spises op af de fremmødte de medlemmer, som møder frem ved et nærmere annonceret slutarrangement.

Vedtaget på det stiftende årsmøde i Ans fredag 24. januar 2003
Justeret og accepteret af bestyrelsen den 22. december 2009
Paragraf 3, ændring formel vedtaget på årsmødet den 15. januar 2010
Ændringer I §6 vedtaget på årsmødet 2014